Autor Wątek: Proponowana aktualizacja Kodeksu  (Przeczytany 2941 razy)

Offline Szabał

 • Mod
 • *****
 • Wiadomości: 465
 • Płeć: Mężczyzna
 • B.O.W Great Emperor
  • Awards
Proponowana aktualizacja Kodeksu
« dnia: Luty 04, 2018, 21:58:22 pm »
Witam koleżanki i kolegów ASGgejów. Ponieważ trzeba iść z duchem czasu, proponuję pewną poprawkę do naszego Lubelskiego kodeksu ASG. Aktualizacja zaznaczona na czerwono.

Ponieważ:
Poniższy  dokument nie jest chroniony prawami autorskimi co oznacza, że może, a nawet powinien on być kopiowany i rozpowszechniany w ramach poparcia inicjatywy na innych stronach internetowych o tematyce airsoftowej. Toteż pozwoliłem sobie go tutaj wkleić oraz uzupełnić i zmodyfikować:

Preambuła
Niniejszy zbiór powstał w celu ujednolicenia podstawowych zasad airsoft, funkcjonujących dotychczas jako niepisany kodeks honorowy jego miłośników. Zbiór ten nie pozostaje w sprzeczności z prawem powszechnym i jest prawu powszechnemu podporządkowany. Stanowi nakreślenie i zgromadzenie w formie jednego dokumentu zasad powszechnie dotąd stosowanych, jako, że airsoft'em zajmują się wyłącznie ludzie uczciwi, przestrzegający zasad fair play, którym przyświeca idea wspólnej, dobrej zabawy z uwzględnieniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i dla których nie jest podstawowym celem osiągnięcie zwycięstwa za wszelką cenę oraz uzyskanie jak największej ilości trafień, czy też wykazanie w jakikolwiek inny sposób wyższości nad innymi miłośnikami airsoft. Zebranie zasad airsoft w formie jednolitego dokumentu, ułatwi ich konsekwentne przestrzeganie, a także ustandaryzuje airsoft na terenie całego kraju.

Airsoft jest także źródłem pozyskiwania nowych znajomych i przyjaciół. Służy także umacnianiu wzajemnej życzliwości w poczuciu równości wszystkich miłośników. W airsoft nie ma miejsca na okazywanie jakichkolwiek niechęci wynikających z przynależności narodowych, kulturowych, religijnych, politycznych i rasowych. Niedopuszczalnym jest zatem wykorzystywanie airsoft do głoszenia czy prezentowania jakichkolwiek niechęci wobec jakiejkolwiek grupy jego miłośników.

Część ogólna
Podstawowe pojęcia
Airsoft - jest to zabawa polegająca na prowadzeniu walk airsoft, przy wykorzystaniu broni ASG. Airsoft łączy się z hobby związanym z posiadaniem jednej lub więcej sztuk broni ASG, umundurowania i oporządzenia oraz z uczestnictwem w spotkaniach i walkach airsoft.
Walki airsoft - są to spotkania, w których dwie lub więcej grup toczą pomiędzy sobą symulowane walki, które mogą być oparte na scenariuszach, używając przy tym broni ASG i amunicji ASG.
Broń ASG - są to repliki wszelkiej broni palnej, wykonane z dowolnego materiału, w skali 1:1 lub innej, miotające amunicję ASG za pomocą słupa sprężonego powietrza lub specjalnego gazu przeznaczonego do zasilania broni ASG.
Broń ASG może być powtarzalna, samopowtarzalna oraz automatyczna.
Amunicja ASG - są to kulki z tworzywa sztucznego o średnicy 6 mm i 8 mm, masie nie przekraczającej 0,4 g dla kulek 6 mm i 0,48g dla kulek 8 mm, przystosowane do wystrzeliwania z broni ASG.
Gracz airsoft - jest to osoba, która uczestniczy w walkach airsoft, podczas których posiada broń ASG oraz respektuje podstawowe zasady obowiązujące w airsoft.
Teren walk airsoft - jest to ściśle określony teren, na którym toczą się walki airsoft. Teren powinien być, w miarę możliwości, oznaczony i zabezpieczony przed wejściem na niego osób postronnych. Prowadzenie walk na określonym terenie powinno być uzgodnione z jego właścicielem lub zarządcą. O prowadzeniu walk airsoft na określonym terenie powinny być powiadomione właściwe służby porządkowe.
Strefa bezpieczeństwa - miejsce wydzielone na terenie walk airsoft, gdzie zbierają się wyeliminowani gracze, bądź inne osoby nie uczestniczące w walce. W strefie bezpieczeństwa obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz strzelania z broni ASG. Zabronione jest również strzelanie w stronę strefy bezpieczeństwa. Obowiązkiem organizatora jest wyznaczenie strefy bezpieczeństwa w taki sposób, aby zakaz nie kolidował ze scenariuszem gry.

Część szczegółowa

I. Zasady bezpieczeństwa
Środki ochrony oczu:
a)   Wszyscy gracze airsoft dokładają najwyższej staranności, by spotkania i walki airsoft były pozbawione jakichkolwiek zagrożeń dla życia i zdrowia uczestników oraz osób postronnych.
b)   Każdy gracz airsoft zobowiązany jest posiadać w trakcie walk airsoft środki ochrony oczu, jako organu najbardziej narażonego na uszkodzenia. Środki ochrony oczu powinny być wytrzymałe na postrzał z amunicji ASG z bliskiej odległości, ze wszelkiego typu broni ASG.
c)   Każdy gracz airsoft, w przypadku wątpliwości dotyczących skuteczności stosowanych środków ochrony oczu, zobowiązany jest do przeprowadzenia testu wytrzymałości, polegającego na oddaniu strzału / serii strzałów, do mającego mieć zastosowanie środka ochrony, z bliskiej odległości, z najmocniejszej, dostępnej broni ASG. W szczególności dotyczy to środków ochrony oczu, których przeznaczenie jest inne niż do airsoft.
d)   Środki ochrony oczu muszą być założone przez uczestnika airsoft przez cały czas trwania walk airsoft. Zdjęcie środków ochrony może nastąpić wyłącznie w strefie bezpieczeństwa.
e)   Gracz airsoft, który zdejmie środki ochrony oczu poza strefą bezpieczeństwa, może być upomniany przez każdego z pozostałych graczy. Nie zastosowanie się do upomnienia bądź ponowne upomnienie, stanowi podstawę do wykluczenia tego gracza z dalszych walk airsoft.
f)   Zakaz zdejmowania środków ochrony oczu, obowiązuje również w respach.
g) Przed rozpoczęciem rozgrywki organizator zobowiązany jest do odczytania regulaminu w obecności wszystkich graczy oraz zebrania podpisów na wydrukowanej, papierowej kopii regulaminu.
h)Organizator/koordynator strzelanki powinien przed rozpoczęciem spotkania dokonywać pomiaru każdej repliki chronometrem lub dokonywać tego w trakcie spotkania, jeżeli gracze zgłaszają podejrzenie o dopuszczeniu do rozgrywki repliki o większej mocy niż dozwolone.

Spożywanie alkoholu i zażywanie środków odurzających
a)   W trakcie trwania walk airsoft obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających.
b)   Spożywanie alkoholu jest dopuszczalne wyłącznie po ogłoszonym zakończeniu wszystkich walk airsoft.
c)   Uczestnik walk airsoft, spożywający w trakcie ich trwania alkohol lub używający środków odurzających, może być natychmiast i nieodwołalnie wykluczony ze wszystkich walk airsoft.
Zabezpieczenie terenu walk airsoft pod względem materialnym:
a)   Teren walk airsoft, przed jego wykorzystaniem, powinien być sprawdzony pod względem bezpieczeństwa przez organizatora walk.
b)   Szczególnemu sprawdzeniu winny podlegać następujące elementy:

istnienie ukrytych dziur, jarów, załomów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników,
istnienie przedmiotów (wystające pręty, potłuczone szkło itp.) mogących stanowić zagrożenie dla uczestników,
dostępność terenu dla osób trzecich, co może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa tychże osób,
miejsca stanowiące jakiekolwiek zagrożenie, winny być oznaczone, w miarę możliwości, w widoczny sposób.
Zabezpieczenie terenu walk airsoft pod względem formalnym:
a)   uczestnicy lub organizator walk airsoft sprawdza czyją własność stanowi teren tychże walk, lub pod czyim znajduje się zarządem i uzgadnia możliwość prowadzenia tam walk,
b)   dodatkowo, o walkach airsoft powinny być powiadomione właściwe służby porządkowe (policja, straż leśna itp.), informując przy tym, na czym te walki polegają.
Inne środki ochrony i bezpieczeństwa:
a)   Na miejscu walk airsoft powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy. W przypadku walk airsoft, gdzie organizator jest określony, obowiązek zapewnienia apteczki pierwszej pomocy spoczywa na organizatorze.
b)   Dodatkowo na miejscu walk airsoft powinien znajdować się jakikolwiek środek łączności zewnętrznej (np. telefon komórkowy) dla możliwości wezwania pomocy w przypadku zaistnienia wypadku. W przypadku walk airsoft, gdzie organizator jest określony, obowiązek zapewnienia środków łączności zewnętrznej spoczywa na organizatorze.
Wszelkie inne środki ochrony, takie jak: hełmy, kaski, nałokietniki, nakolanniki, rękawice ochronne, ochraniacze na zęby, są zalecane do stosowania. Ich używanie leży w gestii uczestnika. Niedozwolone jest stosowanie masek z siatką.
Osoby postronne: W przypadku pojawienia się na terenie gry osoby postronnej, gracz, który ją zauważy podaje komendę CYWIL. Wszyscy uczestnicy przerywają ogień, zabezpieczają broń i pozostają na swoich miejscach, do momentu opuszczenia terenu przez osoby postronne. Wznowienie gry następuje po podaniu komendy - gramy dalej.

II. Zasady związane z zachowaniem porządku publicznego oraz obowiązujących norm prawnych
Noszenie broni ASG w miejscach publicznych powinno odbywać się z użyciem pokrowców, opakowań lub w inny sposób, zabezpieczający broń ASG przed widokiem publicznym.
Wydobywanie, strzelanie, celowanie lub jakiekolwiek inne użycie broni ASG w miejscu publicznym może być uznane za naruszanie zasad airsoft i powodować wykluczenie dopuszczającego się tego gracza airsoft ze wszelkich spotkań i walk airsoft.
Noszenie mundurów i oporządzenia używanego w airsoft w miejscach publicznych jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków, gdy pozostaje to w sprzeczności z prawem powszechnie obowiązującym ( mundury i wyposażenie, a także symbole i oznaczenia, zastrzeżone dla określonych formacji, takich jak: wojsko, policja itp.).

III. Zasady używania broni białej w ASG
Broń biała (noże, sztylety, bagnety ) mogą, za zgodą pozostałych uczestników, stanowić część umundurowania lub wyposażenia gracza airsoft.
Zabronione jest używanie broni białej podczas walk airsoft, poprzez jej dobywanie w jakimkolwiek celu. Uczestnik, który dobywa broni białej podczas walk airsoft może być natychmiast i w sposób nieodwołalny wykluczony z dalszych walk airsoft.
Dobywanie broni białej może nastąpić wyłącznie w strefie bezpieczeństwa i wyłącznie w sposób nie zagrażający życiu i zdrowiu uczestników.

IV. Zasady używania środków pirotechnicznych lub środków pozoracji pola walki
Używanie środków pirotechnicznych lub środków pozoracji pola walki jest niedopuszczalne w walkach airsoft, za wyjątkiem zapisu punktu 2.
W wyjątkowych przypadkach, gdy organizator walk airsoft dopuści używanie środków pirotechnicznych lub środków pozoracji pola walki, powinno to się odbywać w sposób kontrolowany, wykluczający możliwość zaistnienia nieszczęśliwego wypadku. Organizator określa zasady używania środków pirotechnicznych lub środków pozoracji pola walki w opublikowanym przez siebie regulaminie walk airsoft.

V. Zasady uznawania trafień, zachowania się trafionych
Trafienie w jakąkolwiek część ciała, uznaje się jako wyeliminowanie trafionego z dalszej walki airsoft.
Trafiony uczestnik sygnalizuje fakt trafienia poprzez uniesienie obu rąk do góry (lub jednej ręki) i okrzyk "dostałem".
Dopuszczalne jest pominięcie unoszenia rąk i okrzyku w sytuacjach, kiedy takie zachowanie może ujawnić skryte działanie osoby, która oddała celny strzał.
Trafiony gracz pozostaje w miejscu trafienia. I oznacza się czerwonym kolorem, najlepiej w okolicach głowy. Trafiony gracz przyjmuje taką pozycję, by fakt jego wyeliminowania był oczywisty oraz by jego pozycja nie utrudniała walk airsoft pozostałym uczestnikom. Trafiony gracz może przemieścić się do strefy bezpieczeństwa dopiero wówczas, gdy w rejonie, gdzie został trafiony, nie toczą się już żadne działania, a przejście do strefy bezpieczeństwa nie będzie odbywało się przez rejon innych działań. Trafiony gracz szczególnie dba o to, by nie przeszkadzać lub nie utrudniać walk airsoft innym uczestnikom.
Do graczy mających oznaczonych czerwonym kolorem nie należy strzelać. Jednakże w sytuacji kiedy gracz mimo tego że jest oznaczony czerwoną szmatą jest ostrzeliwany powinien natychmiast położyć się, bo może się zdarzyć sytuacja w której utrudnia grę innym osobom i przez przypadek znalazł się na linii ognia.
Nie przyznawanie się do otrzymanych trafień jest naruszeniem podstawowego kanonu, na jakim opiera się airsoft - kanonu uczciwości. Gracz airsoft, który uporczywie i w sposób ewidentny unika przyznawania się do otrzymanych trafień, nie jest mile widziany w środowisku airsoft. W związku z tym może zostać wykluczony z udziału we wszelkich walkach, spotkaniach i imprezach airsoft.
Trafiony uczestnik od chwili zasygnalizowania trafienia, zachowuje pełne milczenie. Nie jest dopuszczalne porozumiewanie się w sposób bezpośredni, przy użyciu środków łączności, ani w żaden inny sposób, z pozostałymi uczestnikami, zarówno biorącymi udział w dalszych walkach airsoft, jak i uczestnikami, którzy zostali także trafieni. Zakaz porozumiewania się przestaje obowiązywać w strefie bezpieczeństwa, jednkaże porozumiewanie się może następować wyłącznie z osobami znajdującymi się w tejże strefie.
Trafiony uczestnik, od chwili zasygnalizowania trafienia, nie oddaje strzałów z żadnej broni ASG i w żadnym celu. Zakaz ten dotyczy również uczestników znajdujących się w strefie bezpieczeństwa.
Szczególnie niedopuszczalne jest przekazywanie jakichkolwiek informacji pozostałym w walce uczestnikom. Przekroczenie tej zasady może spowodować natychmiastowe i bezwzględne wykluczenie gracza z dalszych walk airsoft.
Trafienie w broń ASG używaną przez gracza uważa się, za wyeliminowanie tejże broni z dalszej walki airsoft.
Gracz, którego broń została wyeliminowana, nie może strzelać z niej do końca starcia, w którym nastąpiło wyeliminowanie. Dopuszcza się możliwość korzystania z broni ASG posiadanej przez wyeliminowanego, innego uczestnika. Przejęcie broni ASG wyeliminowanego uczestnika może nastąpić wyłącznie w tym miejscu, w którym został on wyeliminowany.
Wyczerpanie się amunicji ASG, nie skutkuje wyeliminowaniem gracza z walki airsoft. Gracz, któremu wyczerpała się amunicja, pozostaje nadal w walce.
Organizator walk airsoft może ustalić inne zasady uznawania trafień. W przypadku braku ustalenia innych zasad uznaje się za obowiązujące, podane w niniejszym zbiorze.

VI. Zasada bezpiecznego strzelania
Niedozwolone są strzały „zza rogu” bez patrzenia w miejsce gdzie się strzela i wszelkiego wystawiania samej repliki i strzelania.
Niedozwolone jest strzelanie przez dziury w ścianach, okienka, i wszelkie podobne sytuacje nie patrząc gdzie się strzela. Jeśli nie widzisz, nie strzelaj.
Bezwzględnie należy patrzeć w miejsce, gdzie się strzela wychylając minimum głowę. Ideałem byłoby wychylenie 2/3 sylwetki by przeciwnik mógł bezpiecznie trafić w korpus a nie w głowę.
Należy pamiętać, że wychylając samą głowę, należy być świadomym tego że można zostać w głowę trafionym.
W miarę możliwości nie strzelać w głowę
Moce i ograniczenia:
1. Broń boczna – maksymalnie 350 fps (pistolet, pistolet maszynowy)
2. Broń szturmowa – do 450 fps
3. Zespołowa broń wsparcia – do 500 fps (wymagana replika prawdziwego karabinu wsparcia zasilanego z taśmy, boxa lub druma)
4. Broń DMR – do 550 fps ( wymagana replika karabinu DMR, każdy operator musi obowiązkowo posiadać broń boczną)
5. Broń snajperska – do 600 fps
a) wymagana replika karabinu snajperskiego
b) Każdy snajper musi obowiązkowo posiadać broń boczną)


Repliki zasilane sprężonym powietrzem czyt. repliki HP, Mancraft itp. powinny być przed strzelanką zabezpieczanie tzw. "Tournament lockiem" po wcześniejszym ustawieniu pożądanej mocy potwierdzonym sprawdzeniem mocy chronometrem i potwierdzeniu czynności przez organizatora.

Nie istnieje pojęcie strzału oddanego wcześniej. Przy jednoczesnym (w granicach dziesiątych sekundy), dwustronnym otwarciu ognia z pola rozgrywki schodzą obaj gracze.
Można (i należy przy małych odległościach) stosować prawo łaski i nie strzelać, tylko powiedzieć: "dostałeś" lub „pac pac” do osób które zostały zaskoczone, nie miały szans oddania pierwsze strzału. W przypadku wątpliwości, schodzą obie osoby.
W powyższej sytuacji, gdy "trafiony" zaakceptuje swoje trafienie, należy strzelić raz obok niego, by był słyszalny fakt oddania strzału.
Nie należy nadużywać „pac pac” w sensie pacowania grupowego, pacowania na dużym dystansie (ponad 5m) i w sytuacjach kiedy trafienie nie jest sprawą oczywistą (głównie walki w budynkach). Przy czym dystans poniżej 5m nie jest całkowitym przyzwoleniem dla pacowania. Należy przy tej zasadzie zachować zdrowy rozsądek.
Zabronione jest strzelanie do osób pozbawionych ochrony oczu, osób postronnych, jak i do fotografów, innych osób nie biorących czynnego udziału w rozgrywce oraz zwierząt.
Dopuszcza się stosowanie urządzeń typu LWC (laserowych wskaźników celu) przy kategorycznym zakazie celowania w głowę

VII. Zasady korzystania ze środków łączności
Dopuszczalne jest korzystanie ze wszelkich środków łączności.
Organizator walk airsoft może zastrzec na swój użytek określone przez siebie kanały. Nie mogą one być używane przez pozostałych uczestników.
VIII. Zasady organizowania walk airsoft - regulaminy
Walki airsoft, zwane dalej "imprezami", o charakterze zorganizowanym i o zasięgu ogólnopolskim, powinny być opatrzone, przygotowanym przez organizatora i podanym do publicznej wiadomości, Regulaminem Imprezy.
Z zachowaniem podstawowych zasad dotyczących bezpieczeństwa, organizator ma prawo do swobodnego określania zasad obowiązujących w trakcie trwania imprezy.
Wszyscy uczestnicy imprezy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania zasad ustalonych w regulaminie, pod rygorem usunięcia z imprezy bez zwrotu poniesionych kosztów.

IX. Sprawy inne
Żaden gracz airsoft nie może być dyskryminowany z powodu rodzaju i typu posiadanej broni ASG, umundurowania i wyposażenia. Jednakże każdy gracz airsoft dba o to, by jego umundurowanie i wyposażenie nie odbiegało w rażący sposób od norm umundurowania i wyposażenia powszechnie uznanych i przestrzeganych w airsoft, a także od przyjętego przez organizatorów klimatu rozgrywki (w tym sensownosci scenariusza).
Miłośnikiem i sympatykiem airsoft może być każda osoba, bez względu na wiek, płeć i rasę.
W spotkaniach, walkach i imprezach airsoft mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
W przypadkach szczególnych, w spotkaniach, walkach i imprezach airsoft mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 lat i posiadają pisemną zgodę rodziców / opiekunów, według ustalonego wzoru. Ponadto obowiązkowo muszą posiadać nakolanniki i nałokietniki.


X. Postanowienia końcowe
Niniejszy zbiór zasad nie stanowi prawa w powszechnym rozumieniu.
Stosowanie określonych w niniejszym zbiorze zasad, stanowi dbałość o rozwój airsoft w Polsce, poszanowania dla całego środowiska airsoft, a także dla panujących w tym środowisku dobrych obyczajów. Z tego względu, zbiór niniejszy stanowi zbiór zasad obowiązujących w środowisku airsoft w Polsce i zwany jest umownie "Prawem ASG".
Stworzenie niniejszego zbioru ma służyć ujednoliceniu zasad stosowanych w całym środowisku airsoft.
Niniejszy zbiór opracowany został na podstawie istniejących dotychczas i ogłoszonych zasad oraz na podstawie wypowiedzi wielu osób ze środowiska airsoft. Twórcy zaznaczają, iż dołożyli wszelkich starań, by ten zbiór zapewnił równe szanse dla wszystkich miłośników airsoft i pozwolił zapobiec wszelkim sporom i nieporozumieniom.

Powyższe zasady są domyślnymi zasadami obowiązującymi na wszystkich imprezach organizowanych przez forum asglublin.pl. Wszelkie odstępstwa od tych reguł muszą być wyraźnie opisane przez organizatora imprezy. Brak wzmianki o zmianach skutkuje obowiązywaniem w całości powyższego regulaminu.ZAPRASZAM DO DYSKUSJI I PROPONOWANIA SWOICH ZMIAN
Iść za marze­niem i zno­wu iść za marze­niem, i tak zaw­sze aż do końca.

Offline Huba

 • grupa podstawowa
 • *
 • Wiadomości: 357
 • Płeć: Mężczyzna
  • Awards
Odp: Proponowana aktualizacja Kodeksu
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 05, 2018, 11:26:22 am »
Czy limity fps mają być sprawdzane na kulkach 0.2? Czy na kulkach których używa gracz?
Wiecie że jak do jednej repliki wsadzimi kulki 0.2 i 0.3 to wyjdzie inna energia?
HAKUNA MATATA

Offline koyot

 • 24
 • **
 • Wiadomości: 1299
 • Płeć: Mężczyzna
 • GG: 38038
  • fotki
  • Awards
Odp: Proponowana aktualizacja Kodeksu
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 05, 2018, 11:50:57 am »
mam 2 uwagi:
1. wydrukować regulamin x ... ilość osób, każda impreza ma link do regulaminu na forum, więc,
domniemać można że każdy zna stosuje się itp. ... w praktyce różnie jest, ale każdy dostaje regulamin,
a na liście wpis z imienia / nazwiska że zapoznał się z regulaminem, dostał kopię papierową i będzie się do niego stosować
w razie jak będzie jakaś kaszana będzie podpis że ktoś zapoznał się i zobowiązał do przestrzegania

2. broń boczna, są egzemplarze które mają 410-420 fps od producenta ... więc co z nimi :-)

wiem że to operator naciska na spust, ale broń raz do roku sama strzela :-)
bezpieczne strzelanie, nie widzę ?  zasad strzelania w budynkach i na polu (zielona)  bardziej chodzi że nie ma info
odnośnie jak i kiedy, z jakiej odległości strzelam semi a kiedy auto

bo tutaj można ograniczyć np. auto z min. 5 m, bliżej tylko semi i pacowanie
Jeśli natarcie idzie dobrze, to znak, że pakujesz się w zasadzkę.

Offline kulas

 • B.O.W.
 • grupa podstawowa
 • *
 • Wiadomości: 21
  • Awards
Odp: Proponowana aktualizacja Kodeksu
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 05, 2018, 13:00:43 pm »
Odnosząc się do zapisów regulaminu, bardzo rzadko się to zdarza, ale ostatnio (nie wskazując konkretów, bo każdy kto uczestniczył będzie wiedział o co chodzi).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 w sprawie urządzeń radiowych nadawczych (...) (Dz.U. 2005 r. nr 230, poz. 1955) jasno reguluje jakie częstotliwości i urządzenia mogą być użytkowane bez wymaganego pozwolenia radiowego. To, że nasze radia mogą obsłużyć prakltycznie całe pasmo 2m i 70cm, nie znaczy że mamy łamać prawo. W dowolnych warunkach strzelankowych pasmo PMR446 spokojnie wystarczy i nie ma co robić z tego większego zagadnienia.

Proponuję uaktualnienie punktu VII o informacje uściślające tę kwestię.


« Ostatnia zmiana: Luty 05, 2018, 15:15:57 pm wysłana przez kulas »

Offline mikes

 • Grupa Robocza
 • *
 • Wiadomości: 161
  • Awards
Odp: Proponowana aktualizacja Kodeksu
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 05, 2018, 13:05:25 pm »
Co do snajperki to te 600 fps to na kulkach 0.2 a nie na 0.43

Offline Szabał

 • Mod
 • *****
 • Wiadomości: 465
 • Płeć: Mężczyzna
 • B.O.W Great Emperor
  • Awards
Odp: Proponowana aktualizacja Kodeksu
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 05, 2018, 13:48:51 pm »
Panowie żeby było czytelniej, to proszę was żebyście kopiowali kodeks z 1 posta i dopisywali swoje poprawki kolorem czerwonym albo jakimś innym, tak będzie łatwiej :)
Iść za marze­niem i zno­wu iść za marze­niem, i tak zaw­sze aż do końca.

Offline Huba

 • grupa podstawowa
 • *
 • Wiadomości: 357
 • Płeć: Mężczyzna
  • Awards
Odp: Proponowana aktualizacja Kodeksu
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 05, 2018, 15:04:31 pm »
Co do snajperki to te 600 fps to na kulkach 0.2 a nie na 0.43

Chodziło mi o to że jak ktoś sobie ustawi replikę na 600 fps na 0.2 czyli 3.34J i wsadzi potem do takiej repliki kulki 0.4 czy 0.43 to wyjdzie z tego więcej niż 3.34J. Dlatego według mnie należy podawać limit w J, a chromować na kulkach których używa gracz. O ile przy elektrykach zwiększenie wagi kulki przynosi mały wzrost energii, to dla gazówek czy HP ten wzrost jest o wiele większy.

Panowie żeby było czytelniej, to proszę was żebyście kopiowali kodeks z 1 posta i dopisywali swoje poprawki kolorem czerwonym albo jakimś innym, tak będzie łatwiej :)

Jak każdy będzie wstawiał cały regulamin tylko ze swoimi zmianami to dopiero będzie nieczytelne.
HAKUNA MATATA

Offline grzesio

 • Grupa Robocza
 • *
 • Wiadomości: 579
 • Płeć: Mężczyzna
 • riespiekt i uważucha
  • Awards
Odp: Proponowana aktualizacja Kodeksu
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 05, 2018, 21:23:03 pm »
"g) Przed rozpoczęciem rozgrywki organizator zobowiązany jest do odczytania regulaminu w obecności wszystkich graczy oraz zebrania podpisów na wydrukowanej, papierowej kopii regulaminu."

Kto organizował choć raz grę wie doskonale jak trudno jest o punktualność graczy nie mówiąc o zaprowadzeniu dyscypliny na te kilka minut (sprawdzenie listy, ogłoszenia parafialne) przed rozpoczęciem. Dojdzie chronowanie które wydaje się być naturalną konsekwencją tej drogi "z duchem czasu." Dołóżmy organizatorowi jeszcze zbieranie podpisów po to żeby zaraz po zakończeniu gry miał co do śmietnika wyrzucić. No chyba że planujemy założyć segregator w którym będziemy zbierać i przechowywać te dokumenty. Nie fisiujmy.

Obowiązkiem każdego "użytkownika forum" czt. gracza/uczestnika jest zapoznanie się z regulaminem forum i zaakceptowanie go. Co więcej każdy kto organizuje grę zobowiązany jest "przypomnieć" uczestnikom postanowienia ww. regulaminu, odbywa się to zazwyczaj przez wklejenie linka do regulaminu w poście zapowiadającym grę.
=> Każdy użytkownik/uczestnik/gracz wyrażający chęć wzięcia udziału w grze powinien choć raz w życiu zapoznać się z postanowieniami regulaminu.

Co się tyczy osób łamiących postanowienia ww. regulaminu należy reaktywować narzędzie typu "czarna lista" i "ban". I zastanowić się jak postąpić jeśli taka sytuacji w przyszłości się powtórzy?

     

Offline Słowik

 • grupa podstawowa
 • *
 • Wiadomości: 111
 • Płeć: Mężczyzna
 • kokodżambo i do przodu
  • Awards
Odp: Proponowana aktualizacja Kodeksu
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 05, 2018, 23:35:00 pm »
Można zrobić to tak, że przy pierwszym wejściu w dział Manewry, wyskoczy regulamin i żeby mieć dostęp do tego działu należy wyrazić akceptację. Z dużym napisem, żeby to jednak zapoznać się.
Raz, bez tego nie ma wymówki, że nie czytałem/nie mogłem znaleźć/a jest jakiś regulamin, dwa jak kogoś nie interesują gry a chce np. tylko o coś zapytać nie musi akceptować tego regulaminu. To chyba nie jest trudne do zrobienia. A przed grą na odprawie tylko przypomnieć o istnieniu regulaminu.
Co do szczegółów, najważniejsze jest fps, piro, zachowanie poniżej ~5M.. w resztę nie ma co za szczegółowo wchodzić bo dojdziemy do absurdów.
Kulas wspomina o doprecyzowaniu paragrafu o komunikacji... znaków dymnych i gwizdów też będziemy używać wg, jakieś normy ?  (bo nie jestem pewny czy przy "EJ ŁYSY!" stosować PN czy już PN-EN)  ;D
Tak naprawdę ten regulamin jest tylko dla nas, bo jakby (oby nigdy) jakaś sprawa związana z grą wylądowała w sądzie, na 99% regulamin można sobie wsadzić.

Ja jestem jak najbardziej za prowadzenie czarnej listy, poprzedzonej przez żółtą kartkę.. niektórzy z nas grają już lata i co gra wychodzi, że ewidentnie są pancerni, ale po prostu czasami już wolę machnąć ręką, szkoda strzępić ryja.
Wiadomo, chcemy mieć fun z gry i żeby "dało się grać", a z drugiej strony nie musimy robić sobie wiecej krzywdy niz to konieczne. A dla mnie, ślad prawie do krwi przez czapkę czy lecące zęby z powyżej 30m to robienie krzywdy.
« Ostatnia zmiana: Luty 05, 2018, 23:42:34 pm wysłana przez Słowik »

Offline kulas

 • B.O.W.
 • grupa podstawowa
 • *
 • Wiadomości: 21
  • Awards
Odp: Proponowana aktualizacja Kodeksu
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 06, 2018, 00:14:28 am »
Kulas wspomina o doprecyzowaniu paragrafu o komunikacji... znaków dymnych i gwizdów też będziemy używać wg, jakieś normy ?  (bo nie jestem pewny czy przy "EJ ŁYSY!" stosować PN czy już PN-EN)  ;D

Z jednej strony mamy artykuły traktujące o tym, że osoby niepełnoletnie mają mieć ochraniacze na jak największa ilość kończyn, dla własnego bezpieczeństwa i "RWD"1 organizatora, z drugiej strony takie podejście. Oczywiście, każdy zrobi jak uważa, tylko jeśli z oficjalnego namaszczenia orga kanałem kontaktowym danej strony rozgrywki jest 150,000 MHz, to ja osobiście (nie będąc absolutnie żadnym wyznacznikiem dla innych) dziękuję serdecznie za takie rozwiązanie, wolę siedzieć na kanale trzecim PMR z moją dwójką z teamu i w głębokim poważaniu mieć to co się dzieje w rozgrywce, bo po prostu nie mam pozwolenia.

I odpowiadając na pytanie - jeśli gwizdy, pierdy i znaki dymne regulowałaby norma lub ustawa - tak, jestem za pierdzeniem w myśl ustawy. ;)

A już kompletnie abstrahując od faktycznych założeń mojej sugestii, jaki przykład to daje nowym graczom? Że w kwestii łączności mogą miec absolutnie wywalone jaja na obowiązujące przepisy, bo na pewno nikt tego nie sprawdzi? Ludwiku Aesgeju i ty, psie Sabo, nie idźcie ta drogą...

1 - dla niewtajemniczonych pokazuję i objasniam skrót: Ratuj Własną Dupę

Offline sarna

 • Junior Mod
 • ***
 • Wiadomości: 668
 • Płeć: Mężczyzna
  • Awards
Odp: Proponowana aktualizacja Kodeksu
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 07, 2018, 15:52:03 pm »
Odnosząc się do zapisów regulaminu, bardzo rzadko się to zdarza, ale ostatnio (nie wskazując konkretów, bo każdy kto uczestniczył będzie wiedział o co chodzi).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2005 w sprawie urządzeń radiowych nadawczych (...) (Dz.U. 2005 r. nr 230, poz. 1955) jasno reguluje jakie częstotliwości i urządzenia mogą być użytkowane bez wymaganego pozwolenia radiowego. To, że nasze radia mogą obsłużyć prakltycznie całe pasmo 2m i 70cm, nie znaczy że mamy łamać prawo. W dowolnych warunkach strzelankowych pasmo PMR446 spokojnie wystarczy i nie ma co robić z tego większego zagadnienia.

Proponuję uaktualnienie punktu VII o informacje uściślające tę kwestię.Przeczytaj PW
Siła bierze się z gniewu